Resultat och kvalitetsarbete

Sociala avdelningen har ett gemensamt kvalitetsledningssystem. I detta tydliggörs verksamhetens mål, arbetssätt och ansvarsfördelning. Kvalitetsarbetet består bland annat av brukarundersökningar, undersökningar i jämförelse med andra kommuner och oss själva.

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.

Kommunens kvalitet i korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Kvalitéts- och patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år inom Sociala avdelningen Aneby Kommun.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024