Ny översiktsplan för Aneby kommun antagen

Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Den beskriver hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas och hur de allmänna intressena ska tas tillvara. Planens förväntade miljöpåverkan beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Översiktsplanen ger vägledning för myndighetsbeslut och talar om vilka avsikter kommunen har med ett visst område eller i en viss fråga. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Däremot är den vägledande när kommunen fattar beslut i tillståndsärenden.

Ett gott liv i en hållbar och växande kommun - Översiktsplan för Aneby kommun

Kommunfullmäktige i Aneby kommun har 2022-09-26 antagit kommunens första digitala översiktsplan. På länken nedan kan du ta del av den digitala planen. Under fliken Inledning kan du som vill läsa planen utskriven eller som löpande textdokument ladda ner plan och planhandlingar i utskriftvänligt format. Vi rekommenderar dock att planen läses digitalt.

Frågor besvaras av planarkitekt Sonja Michanek telefon 0380-461 88 sonja.michanek@aneby.se eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam telefon 0380-461 89 michael.wirestam@aneby.se.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023