Taxor och avgifter

Taxan är utformad som en enhetstaxa, det vill säga avgiften avser kostnaden för en plats och är densamma, oavsett hur många timmar per vecka som barnet vistas i förskolan eller på fritidshemmet. 

Avgift uttages 12 månader per år. Föräldrarnas gemensamma bruttoinkomst är avgiftsgrundande. Även för sammanboende med barn, som ej är gemensamma, läggs bådas inkomster till grund för inkomstberäkningen. Uppgifter ska lämnas enligt nu kända inkomster. Vid ändrad inkomst ska omgående ny inkomstuppgift inlämnas. De redovisade inkomsterna kan komma att kontrolleras hos arbetsgivaren, eller att jämföras med den årsinkomst föräldrarna redovisat till försäkringskassan.

Hushållets sammanlagda inkomst, inkomsttaket för beräkning av maxtaxa är för 2024 56 250 kronor. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Yngsta barnet i en familj räknas som barn 1, näst yngsta som barn 2 och så vidare.

Förskola

Barn 1, 3% (max 1 688 kronor/månad)

Barn 2, 2% (max 1 125 kronor/månad)

Barn 3, 1% (max 563 kronor/månad)

Barn 4, Ingen avgift

Fritidshem

Barn 1, 2 % (max 1 125 kronor/månad)

Barn 2, 1% (max 563 kronor/månad)

Barn 3, 1% (max 563 kronor/månad)

Barn 4, Ingen avgift

Så här räknas avgiften ut:

Exempel 1

En familj har två barn i förskolan. Sammanlagd inkomst 23 500 kr. (23 500 x 3% =705) + (23 500 x 2% =470) Totalt 1 175 kr.

Exempel 2

En familj har ett barn i förskolan och två barn på fritidshem. Sammanlagd inkomst 28 000 kr. (28 000 x 3% =840) + (28 000 x 1% =280) + (28 000 x 1% =280) Totalt 1 400 kr.

Fakturan på barnomsorgsavgiften skickas omkring 10:e och 15:e varje månad. Du betalar för föregående månad och senaste betaldag är den sista i varje månad. Är det något som inte stämmer på fakturan måste du höra av dig till barn- och utbildningsavdelningen senast 20 dagar efter fakturadatum. Betalar du inte barnomsorgsavgiften i tid, kan fortsatt kommunal barnomsorg vägras. Barn- och utbildningsutskottet kan, när särskilda skäl föreligger, besluta om nedsättning av avgiften. Individuell prövning kan göras för att fastställa den avgiftsgrundande inkomsten och för att bestämma avgiften.

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023