Grävtillstånd

Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd.

Du behöver grävtillstånd

När du ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd. Till detta räknas dels kommunens mark, dels gator och vägar där kommunen är väghållare. Till gator räknas ochså eventuella trottoarer och cykelbanor. Ansökan gör du via blanketten i Självservice.

Du kan behöva andra tillstånd än grävtillståndet. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, marklov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter.
Vid grävning i naturmiljöer kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. 
Tänk på att du alltid måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Handläggning  av grävtillstånd

En grävansökan besvaras inom en vecka. ibland behöver ett ärende kompletteras, då kan handläggningstiden bli längre. Ärenden som berör skyddsområden kan ta upp till en månad att handlägga.

Avgifter

Utfärdandet av ett grävtillstånd är avgiftsfritt.

Återställning efter grävning

Du bekostar själv återställningen efter grävningen. Återställningen ska ske i samråd med Aneby kommun. Aneby kommun slutjusterar och asfalterar om det grävts i asfalterad mark som tillhör Aneby kommun. Aneby kommun debiterar kostnaden för detta.

Tekniska enheten

Fastigheter, gata, park, kost och städ.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023