Skymd sikt

Häckar och träd som växer intill gång- och körbanor riskerar att skymma sikten för gång-, cykel- och biltrafikanter. Barn är extra utsatta, eftersom de är små till växten och inte syns bakom en hög häck.

Sikt hörntomt

Du får fram en så kallad sikttriangel om du mäter 10 meter åt vardera hållet från tomtgränsernas korsningspunkt. Inom sikttriangeln bör dina växter inte sträcka sig högre än 80 cm över gatans nivå. Samma regler gäller om två cykelvägar korsar varandra eller en cykelväg och en gata.

Sikt utfart mot gata

Vid en tomtutfart är sikttriangeln 2,5 meter åt vardera hållet och inom den bör växterna inte vara högre än 80 cm. Därmed ger du andra trafikanter möjlighet att upptäcka om någon går eller kör ut från din tomt.

Fri höjd

Häckar och träd ska växa inom eget tomtområde. Om du har växter eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Gångbanor ska ha en fri höjd på minst 2,5 meter, cykelvägar minst 3,2 meter och körbanor minst 4,6 meter.

Tips för att plantera på sikt

Det är viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att du placerar dem tillräckligt långt från gatan.
Plantera träd minst 2 meter från tomtgränsen och häckplantor minst 60 cm från tomtgränsen.

Tekniska enheten

Fastigheter, gata, park, kost och städ.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023