Bygga, riva och förändra

Om du ska bygga nytt hus, bygga till eller göra andra ändringar på ditt hus krävs det oftast
bygglov. Beroende på var du bor i Aneby kommun är reglerna olika beroende på om du bor i en tätort, i en by eller på landsbygden.

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga. På Boverkets webbplats kan du hitta allt om lov och byggprocessen. I kommunen vänder du dig till bygg- och miljöenheten med frågor.

Bygglov

Från det att du har lämnat in din ansökan har samhällsbyggnadsavdelningen upp till tio veckor på sig att
handlägga ditt ärende. Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked som du får efter att bygglovet beviljats och dina handlingar har godkänts. Om du börjar bygga innan du får ett bygglov och startbesked, kan en byggsanktionsavgift komma att dömas ut.
Du kan alltid kontakta kommunens bygglovshandläggare vid frågor om bygglov.

Förhandsbesked

Vill du bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan eller vill stycka en fastighet utanför planlagt område för att sedan kunna bygga på den kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om en fastighetsreglering hos Lantmäteriet.

Marklov

Du kan behöva söka marklov för större markarbeten om du bor inom ett område med detaljplan. Gränsen för höjdförändringar som kräver lov är 0,5 meter.

Rivningslov

Du behöver rivningslov om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom ett område med detaljplan eller när områdesbestämmelserna kräver det. Tänk på att ta hand om och sortera bygg- och rivningsavfallet rätt.

Kontrollansvarig

I de flesta större byggprojekten måste du anlita en kontrollansvarig som ansvarar för att de tekniska kraven följs.

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Det finns arbeten som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan till samhällsbyggnadsavdelningen. Om en åtgärd är lovpliktig ska du ansöka om bygglov. Om så är fallet ska du inte lämna in en ansökan om anmälningspliktig åtgärd.

Kostnad för lov och anmälan

Avgift tas ut enligt plan och bygglovs taxa som har fastställs av kommunfullmäktige.
Om du vill veta kostnad för lov eller anmälan, kontakta bygglovshandläggare.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023