Strandskydd

Strandskydd finns i hela Sverige och är till för att stärka allemansrätten vid vatten. Strandskyddet regleras i miljöbalken. Syftet med strandskydd är att långsiktigt tillgodose att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger marken. Strandskyddet hjälper även växter och djur att överleva.

Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens, från strandskyddsreglerna.

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i sverige ochsträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet.

På känsliga platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter, på några få ställen i Sverige är strandskyddet borttaget. I Aneby kommun finns inga platser med utökat strandskydd, utan det generella strandskyddet omfattar hela kommunen.

Inom strandskyddat område får du inte

Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning som innebär att du inom ett strandskyddat område hehöver följa de regler som gäller. Du får inte,

 • Uppföra nya byggnader som exempelvis hus, förråd, friggebod, husbåt eller bastu.
 • Ändra byggnad eller byggnads användning, till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende eller stor tillbyggnad.
 • Förberedelsearbete som att gräva, fälla träd, schakta, spränga eller bygga väg.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten, till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Åtgärder som kraftigt försämrar eller väsentligt förändrar för växter och djur, till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Strandskyddsdispens

Du kan få dispens att bygga och göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Samhällsbyggnadsnämnden kan om det finns särskilda skäl bevilja dispens för dessa åtgärder. De särskilda skälen innebär inte automatiskt att dispens kan medges.

Den tänkta åtgärden måste dessutom vara förenlig med strandskyddets båda syften. Det vill säga att
allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras, och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Allmänheten får inte stängas av helt från stranden. Vid beslut om dispens eller upphävande av strandskydd ska det lämnas en zon närmast stranden som möjliggör fri passage. Det är inte bestämt hur bred denna remsa ska vara utan det bedöms i varje enskilt ärende.

Särskilda skäl

 • Platsen har redan tagits i anspråk, vilket kan innebära en etablerad tomtplats eller hemfridszon cirka 20 meter kring en enskild bostad.
 • Platsen är avskuren från stranden av en större väg, järnväg eller annan exploatering. Man bör dock uppmärksamma att sådana platser ibland kan ha ett stort värde för till exempel rastande trafikanter.
 • Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. En restriktiv tillämpning måste göras. Gäller inte bostadsbyggnad.
 • Anläggning som behövs för att utvidga en pågående verksamhet, och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Gäller inte bostadsbyggnad.
 • Åtgärd för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Kan till exempel gälla frilufts-, naturvårds- eller kulturhistoriska intressen.
 • Åtgärd för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Gäller mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär.
 • Vid prövning inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge, gäller som särskilt skäl att byggnaden eller anläggningen bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Länsstyrelsen har rätt att överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens, och ska upphäva beslutet om det inte finns förutsättningar för dispens.

Översiktsplanen för ett gott liv i en hållbar kommun

För att främja utvecklingen av landsbygden kan kommunen i sin översiktsplan, efter utredning, peka ut områden i strandnära lägen som bedöms lämpliga för landsbygdsutveckling. I dessa områden utgör landsbygdsutveckling ett ytterligare skäl för dispens från strandskyddet.

I översiktsplanen för Aneby kommun antagen 2013 pekas områden vid nio sjöar ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LiS). De berörda sjöarna är Anebysjön, Assjön, Bohultasjön, Bunn, Gravsjön, Härshultasjön, Mosserydssjön, Söljen och Ören.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023