Miljö och klimat

Riksdagen har antagit 16 övergripande miljökvalitetsmål. Aneby kommun arbetar för att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i hela kommunens verksamhet. Vi planerar också för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljömål

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Här finns också resultat och indikatorer på regional nivå. 

Aneby kommuns arbete för att nå miljömålen sker bland annat genom länsstyrelsens åtgärdsprogram. Programmen är styrande för hela kommunens verksamhet, inklusive de kommunala bolagen. Därutöver ska programmen vägleda och inspirera kommuninvånare, företag och organisationer.

Bidragslista för att uppnå miljömålen

Det finns flera möjligheter att få ekonomiskt stöd för att göra en insats för naturen och den biologiska mångfalden , eller för att minska sin klimatpåverkan. För att underlätta för t ex föreningar, företag och markägare har länsstyrelsen sammanställt en lista över de olika bidragsmöjligheterna som finns och vem de riktar sig mot. Listan , 519.7 kB, öppnas i nytt fönster. uppdateras årligen för att vara så aktuell som möjligt.

Klimatanpassning

Klimatet har blivit och kommer att bli ännu varmare, torrare och blötare. Det innebär att risken för översvämningar, kraftiga skyfall och värmeböljor ökar. För att mildra effekterna behöver samhället anpassas till det nya klimatet.

Som fastighetsägare finns mycket att tänka på, och det finns flera sätt för t ex enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att arbeta med de ökade riskerna för stormar, ras, värme och översvämning.

Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Syftet är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Aneby kommun arbetar för att uppnå agendans mål genom Glokala Sverige.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023