Miljöskydd

Miljön är allas ansvar. För vår egen och kommande generationers skull måste vi förvalta miljön på ett hållbart sätt.

Långsiktigt hållbart

Miljöbalken och plan- och bygglagen ska säkerställa en samhällsutveckling som är långsiktigt hållbar. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken är alla skyldiga att följa när man driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Taxor och avgifter

Livsmedelsavgifter, miljöbalkstaxa, taxa enligt strålskyddslagen, taxa för tobak och läkemedel samt Amaqs avgifter för renhållning.

Miljöfarlig verksamhet

Alla verksamheter som är kopplade till en fastighet och som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft kan klassas som miljöfarlig verksamhet. För att påbörja eller ändra anmälningspliktig verksamhet krävs anmälan till samhällsbyggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2024