Fjällräven 6 och del av Hillerstorp 1:75

Antagande av detaljplan för Fjällräven 6 och del av Hillerstorp 1:75 i Aneby kommun, Jönköpings län

Detaljplanen, som hanterats med standardförfarande, antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 § 95. Protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2023-12-14.
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunhusets reception i utskrivet format samt digitalt på kommunens hemsida.

Du hittar planhandlingarna nedan. Dessa finns även utskrivna i kommunhusets reception.

Beslut om att anta en detaljplan överklagas hos mark- och miljödomstolen och eventuellt överklagande av beslutet lämnas skriftligen senast 2024-01-11 till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post samhallsbyggnad@aneby.se

Detaljplanen får laga kraft om ingen överklagat beslutet att anta detaljplanen och om länsstyrelsen beslutar att inte överpröva beslutet.
Planen kan tidigast vinna laga kraft 2024-01-12.

Frågor besvaras av ansvarig planarkitekt Sonja Michanek, tfn 0380-461 88, sonja.michanek@aneby.se eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam
tfn 0380-461 89.

Planhandlingar

Granskningsutlåtande , 282.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning betydande miljöpåverkan , 371.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 229.9 kB, öppnas i nytt fönster.
SBN 2023-11-15 § 87 , 67 kB, öppnas i nytt fönster.
Sändlista granskning , 130.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar
Bullerutredning , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2023