Sotning och brandskyddskontroll

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Sotning

Den som eldar med ved är skyldig att se till att omgivningen inte blir störd. Om störningen bedöms som en olägenhet ställs krav på vedpanna och bränsle. Skorstensfejarmästaren kan ge dig råd om hur du ska använda din skorsten och eldstad, och vad du ska göra om du vill installera nytt. För varje ny eldstad krävs en anmälan samt ett startbesked innan installationen får påbörjas.

Regelbunden sotning

Eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar måste sotas regelbundet. I samband med sotningen ska även skorstenar, tak och tillhörande byggnadsdelar kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Se till att stegen finns på plats och att uppstigningsanordningar är godkända ur arbetsskyddssynpunkt. Fastighetsägaren kan annars bli ersättningsskyldig om sotaren skadar sig. Om din eldstad och rökkanal inte har använts på tre år måste den kontrolleras innan du börjar använda den igen.

Egensotning

Som fastighetsägare kan du ansöka hos kommunen om att få sota själv.

Sotare i Aneby

Sotningen kommer att utföras av Skorsten & Vent AB om kunden inte ansöker om annat. Skorsten & Vent AB har sedan tidigare avtal med Aneby kommun angående brandskyddskontroller.

Ansökan om annan sotare

Som fastighetsägare kan du ansöka hos kommunen om annan sotare än den kommunen har avtal med.

Sotningsfrister och taxor

Kommunen beslutar om sotningsfrister och avgifter för sotning och brandskyddskontroll och Räddningsverket har föreskrivit om brandskyddskontrollfrister. Den avgift du betalar baseras på en taxa som Aneby kommun har beslutat. Avgiften består dels av fasta avgifter för olika objekt dels en grundavgift. Grundavgiften som bland annat täcker kostnader för administration och resor är beräknad som en genomsnittlig avgift för hela kommunen.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2024