Klagomål

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalken och för livsmedelslagstiftningen. Miljöenheten handlägger ärenden för nämnden. Du kan kontakta miljöenheten om du upplever en olägenhet för människors hälsa eller miljön eller misstänker dålig livsmedelshantering.

Olägenheter som skadedjur, ventilation eller lukt

Exempel på olägenhet är otillräcklig ventilation eller mögel i hyreslägenhet eller olagligt utsläpp av föroreningar. Vanligtvis är det mest effektivt om du först själv kontaktar den som orsakar störningen. Då finns möjligheten att nå en lösning som båda parter är nöjda med. Kontakta Miljöenheten om ni inte kommer överens.

Hantering av klagomål

När ett klagomål kommer in till Miljöenheten hanteras det olika beroende på dess karaktär. En vanlig åtgärd från myndighetens sida är att informera den som klagomålet berör så att denne får möjlighet att själv vidta åtgärder. I vissa fall bedömer myndigheten att det inte är fråga om olägenhet i lagens mening och beslutar att inte vidta någon åtgärd alls. Som klagande har du i så fall rätt att överklaga beslutet. Om myndigheten beslutar att åtgärder ska vidtas har båda parter rätt att överklaga.

Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap 3 § miljöbalken störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Blankett för anmälan

För att kunna hantera ett klagomål krävs det tydliga uppgifter från dig. Du använder blanketten,

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023