VA-plan för hela Aneby kommun

För att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppshantering har samhällsbyggnadsavdelningen och Aneby miljö och vatten AB i samarbete tagit fram en vattentjänstplan och en VA-plan. Vattentjänstplanen antogs av kommunfullmäktige i december 2023 och VA-planen i september 2022.

VA-planen är det styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, det vill säga både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas tillgång på dricksvatten samt hur spill- och dagvatten ska tas omhand. En VA-plan är även ett stöd i arbetet att nå en långsiktig VA-försörjning, bland annat genom de riktlinjer som anges i policyn. 

Syftet med vattentjänstplanen är att redogöra för hur kommunen planerar att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster på lång sikt. Vattentjänstplanen ger tillsammans med VA-planen en samlad bild och skapar förutsättningar att planera VA-arbetet på ett effektivt sätt.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2023